1- تعاریف اولیه

 

      2-  پرسنل و احکام کاری

 

      3- ساعت

 

      4 - عملیات

 

      5- محاسبات و گزارش