انجام تحقیقات در سازمان ما با هدف حمایت از نوآوری صورت می گیرد. فعالیت های بخش تحقیق و توسعه (R&D) به گونه ای سازماندهی شده که بتواند فرصت های کسب و کار جدید خلق کرده و کسب و کار فعلی را متحول نماید. تحقیقات برای علم و صنعت سرمایه است نه هزینه.

  • ارتقاء محصولات موجود با هدف افزایش طول عمر چرخه حیات هر محصول
  • کسب دانش جدید درباره محصولات و بکارگیری آن در تولید محصولات جدید با توجه به نیاز بازار
  • پاسخ به نیازهای خاص مشتریان با امکان سنجی و تحلیل نیاز مطرح شده