دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-Face 190

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-Elite

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-Shine

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-Face 160

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-Face 130

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-P220

دستگاه های دیگر

کارتخوان برد بلند

دستگاه های دیگر

چاپگر کارت پرسنلی HDP-5000

سخت افزار ها

گیت تردد نفر ST-G148

سخت افزار ها

گیت تردد نفر ST-G121

دستگاه های کنترل دسترسی

دستگاه درب بازکن ST-100

دستگاه های کنترل دسترسی

دستگاه درب بازکن ST-300

دستگاه های کنترل دسترسی

دستگاه کنترل دسترسی ST-300 I