گیت های تردد نفر

گیت تردد نفر ST-G121

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-Eco 210

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-Face 122

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-2000

دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ST-Pro