آموزش نمایندگان

تقویم آموزش مجازی  نیمسال دوم نمایندگان در سال 1401
ماه تاریخ کلاس آموزش
آذر 09/09 چهارشنبه آموزش ETS – جلسه اول: نصب و راه اندازی و کانورت اطلاعات از وینکارت به ETS
09/16 چهارشنبه آموزش  ETS – جلسه دوم ( آموزش تعریف تقویم و گروه کاری و شیفتکاری) و سیستم جی کارت
09/23 چهارشنبه آموزش  ETS – جلسه سوم : آموزش تعریف قالب و روند و  پیاده سازی وب درخواست ها
دی 10/07 چهارشنبه آموزش  ETS – جلسه چهارم ( آموزش فرمول نویسی )
10/14 چهارشنبه آموزش  ETS  – جلسه پنجم ( آموزش گزارش ساز )
10/21 چهارشنبه رفع اشکال ETS -جلسه ششم
توجه: کلاس های روز چهارشنبه از ساعت 15-17 به صورت مجازی در سایت علم و صنعت برگزار میگردد.

 


جلسات ضبط شده

آموزش نمایندگان
آموزش ETS - جلسه دوم (دوره اول 1401)
آموزش تعریف تقویم و گروه کاری و شیفتکاری
1401/05/12
کلاس آموزشی نمایندگان
آموزش ETS
رفع اشکال
1400/03/09
آموزش نمایندگان
آموزش نمایندگان
1402/05/25
آموزش نمایندگان
آموزش ETS
تعریف تقویم و گروه کاری 2
1400/04/06
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - (جلسه چهارم 1400)
آموزش فرمول نویسی
1400/09/11
آموزش نمایندگان
آموزش نمایندگان
1401/10/22
آموزش نمایندگان
آموزش سرویس تخلیه
آموزش نصب و پیاده سازی
1400/03/19
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - جلسه اول (دوره اول 1401)
نصب و راه اندازی و کانورت اطلاعات از وینکارت به ETS
1401/04/08
آموزش نمایندگان
آموزش نرم افزار Cloud -(جلسه دوم 1400)
آموزش نرم افزار ابری
1400/09/10
آموزش نمایندگان
آموزش نمایندگان
1401/11/13
آموزش نمایندگان
آموزش نرم افزار گارد
آموزش نصب و پیاده سازی
1400/04/23
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - ( جلسه دوم 1400)
آموزش نصب و کانورت و تعریف تقویم و گروه کاری
1400/07/22
آموزش نمایندگان
آموزش نمایندگان
1401/11/26
آموزش نمایندگان
آموزش Winpay
آموزش نصب و راه اندازی
1400/03/22
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - (جلسه ششم 1400)
رفع اشکال نرم افزار، نکات مربوط به ایجاد سال جدید
1400/11/06
آموزش نمایندگان
آموزش نمایندگان
1401/10/14
آموزش نمایندگان
آموزش Winpay
آموزش حقوق و دستمزد
1400/04/01
آموزش نمایندگان
آموزش نرم افزار وبکارت - جلسه اول
نصب و آموزش نرم افزار
1400/08/12
آموزش نمایندگان
آموزش وینکارت - جلسه دوم
آموزش و رفع اشکال
1400/06/31
آموزش نمایندگان
آموزش پارکینگ جدید 1400
جلسه دوم
1400/10/08
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - جلسه چهارم (دوره اول 1401)
آموزش فرمول نویسی
1401/06/17
آموزش نمایندگان
آموزش فرمول نویسی در ETS - قسمت دوم
آموزش فرمول نویسی
1400/04/19
آموزش نمایندگان
آموزش ETS
آموزش نصب و منوی پرسنلی و تعاریف
1400/03/24
آموزش نمایندگان
آموزش Winpay
آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد
1400/04/09
آموزش نمایندگان
آموزش ETS
آموزش بازه و شیفت و تقویم کاری
1400/07/07
آموزش نمایندگان
رفع اشکال نرم افزار وبکارت
نصب و آموزش وبکارت جدید
1401/06/16
آموزش نمایندگان
آموزش وینکارت - جلسه اول
آموزش و رفع اشکال
1400/06/25
کلاس آموزشی نمایندگان
آموزش Wintas
آموزش نصب و راه اندازی Wintas قسمت2
1400/03/11
کلاس آموزشی نمایندگان
آموزش Wintas
آموزش نصب و راه اندازی Wintas قسمت 1
1400/03/08
آموزش نمایندگان
آموزش فرمول نویسی در ETS قسمت اول
آموزش فرمول نویسی
1400/04/14
آموزش نمایندگان
آموزش وبکارت
نصب وبکارت، موبایل(موبوکارت) و رفع اشکال
1400/09/24
آموزش نمایندگان
آموزش Winpay
آموزش Winpay
1401/04/22
آموزش نمایندگان
آموزش ETS
آموزش نصب و راه اندازی 1
1400/03/12
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - (جلسه سوم 1400)
آموزش تعریف قالب و روند و نصب وب
1400/08/19
آموزش نمایندگان
آموزش Winpay - جلسه اول
آموزش سطح اولیه
1400/08/13
آموزش نمایندگان
آموزش ETS
آموزش نصب و راه اندازی 2
1400/03/17
آموزش نمایندگان
آموزش نرم افزار Cloud -(جلسه اول 1400)
آموزش نرم افزار ابری
1400/08/05
آموزش نمایندگان
آموزش نرم افزار سرویس تخلیه
جلسه دوم
1400/10/09
آموزش نمایندگان
آموزش نمایندگان
1401/11/05
آموزش نمایندگان
آموزش وبکارت
آموزش تعاریف وبکارت
1400/04/07
آموزش نمایندگان
آموزش وبکارت
نصب و راه اندازی وبکارت
1400/04/05
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - جلسه سوم (دوره دوم 1401)
آموزش تعریف قالب و روند و پیاده سازی وب درخواست ها و جی کارت
1401/09/23
آموزش نمایندگان
آموزش وینکارت
آموزش نصب و پیاده سازی
1400/03/18
آموزش نمایندگان
آموزش ETS
آموزش قوانین مرخصی، ماموریت و ...
1400/04/12
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - (جلسه اول 1400)
تعریف تقویم و گروه کاری
1400/07/21
آموزش نمایندگان
آموزش ETS
تعریف تقویم و گروه کاری 1
1400/03/31
آموزش نمایندگان
آموزش نرم افزار Cloud -(جلسه سوم 1400)
آموزش نرم افزار ابری
1400/10/22
آموزش نمایندگان
آموزش پارکینگ جدید 1400
جلسه اول
1400/08/20
آموزش نمایندگان
آموزش پارکینگ جدید
آموزش پارکینگ ابری
1401/05/26
آموزش نمایندگان
آموزش ETS - جلسه اول (دوره دوم 1401)
نصب و راه اندازی و کانورت اطلاعات از وینکارت به ETS
1401/09/09
آموزش نمایندگان
آموزش قالب و روند ETS
نصب وب و تعریف قالب و روند
1400/04/16
دسته بندی: برچسب ها: